Чоловік дійшов до фіналу жіночого конкурсу краси, щоб показати, що всі учасниці однотипні

В Ка­зах­стані про­ходить кон­курс Miss Virtual Kazakhstan. Од­на із учас­ниць нап­рикінці зізна­лась, що во­на – учас­ник, який прос­то хотів по­каза­ти, що су­часні стан­дарти кра­си ду­же неп­ри­родні.

Miss Virtual Kazakhstan про­водить­ся вже вдру­ге. Для участі жи­тель­кам цієї країни потрібно тіль­ки вик­ласти своє фо­то в соц­ме­режі з те­гом #mvk2018. Го­лов­ний приз на кон­курсі – ав­то­мобіль.

22-річний жи­тель Ал­ма-Ати на ім’я Ілай Дягілєв на­фар­бу­вав­ся, на­дяг­нув пе­руку, сфо­тог­ра­фував­ся – і спро­бував взя­ти участь у жіно­чому кон­курсі кра­си. Свій об­раз він наз­вав Ари­ною Алієвою.

31 січня закінчив­ся відбір у фінал Miss Virtual Kazakhstan. Ту­ди пот­ра­пив і Ілай. Після ць­ого ек­спе­римен­та­тор вирішив у всь­ому зізна­тися, од­нак ор­ганіза­тори жарт не оціни­ли і дис­кваліфіку­вали Дягілєва.

За й­ого сло­вами, своїм вчин­ком він хотів по­каза­ти, що су­часні дівча­та над­то од­но­типні, а кон­курси кра­си зо­серед­жу­ють­ся на неп­ри­родній красі.

 

Джерело – Платформа

Фото: ru.sputniknews.kz

banner

Залишити відповідь