Берлінський транспорт випустив кросівки з вшитими проїзними

Сис­те­ма гро­мадсь­ко­го тран­спор­ту Берліна дав­но відрізняєть­ся кре­ативністю та гу­мором. Те­пер во­ни ви­пус­ка­ють взут­тя з вмон­то­вани­ми квит­ка­ми.

Ком­панія Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) об’єдна­лась з Adidas, щоб ви­пус­ти­ти ліміто­вану серію кросівок EQT Support 93/17 «Berlin». Їх особ­ливість в то­му, що в язич­ки взут­тя вшиті проїзні квит­ки. Тоб­то влас­ник та­кої екс­клю­зив­ної па­ри от­ри­має мож­ливість безлімітно­го ко­рис­ту­ван­ня про­тягом ро­ку берлінсь­ким тран­спор­том: трам­ва­ями, мет­ро, ав­то­бусом, річко­вими суд­на­ми.

Ліміто­вана серія кросівок ви­кона­на в коль­орах пат­терна гро­мадсь­ко­го тран­спор­ту Берліна, який ви­корис­то­вуєть­ся в об­шивці крісел в мет­ро і трам­ва­ях. Вже з 16 січня у про­даж надій­дуть 500 пар цих унікаль­них кросівок.

Вартість взут­тя-проїзно­го – 180 євро.

Джерело – Platfor.ma

banner

Залишити відповідь